První sada KDP k veřejné oponentuře

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu KDP pět pilotních Klinických doporučených postupů (dále také KDP) k veřejné oponentuře.


Jedná se o výsledek první fáze práce tvůrců schválených témat KDP v rámci probíhajícího projektu Klinické doporučené postupy, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221.

Více informaci o zmíněném projektu lze najit na https://kdp.uzis.cz/ a http://www.azvcr.cz/projekt-kdp.

K veřejné oponentuře se nyní předkládá první sada KDP schválených Garanční komisi KDP (členy této komise jsou zástupci: Ministerstva zdravotnictví ČR, AZV ČR, Senátu Parlamentu ČR, Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR, České lékařské společnosti JEP, České lékařské komory, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Asociace nemocnic ČR, České konference rektorů, Asociace děkanů lékařských fakult ČR, Pacientské rady MZ ČR).

Jedná se o níže uvedené KDP:

Pro připomínkování uvedených KDP byl vytvořen Kontrolní komisí KDP formulář „Veřejná oponentura“, který je k dispozici u každého jednotlivého KDP.

Obdržené připomínky k návrhům pěti pilotních KDP budou následně postoupeny členům Garanční komise KDP.

Texty zmíněných pilotních KDP budou umístěny na Národním portálu KDP 30 dní, tj. do 29. 5. 2019.

29. 4. 2019


Zpět