Národní metodika tvorby KDP

Pilotní projekt KDP byl ukončen v roce 2022 a aktuálně je tvorba doporučených postupů řízena systémově v rámci Národního institutu kvality a excelence zdravotnictví. Doprovodné materiály jsou neplatné. 

Metodika tvorby a zveřejňování návrhů KDP

Metodika je připravena pro zajištění jednotného postupu vypracování návrhů diagnostických a terapeutických postupů v podobě Klinických doporučených postupů (KDP). Metodika po předložení Garanční komisi KDP a po schválení partnerem č. 1 – Ministerstvem zdravotnictví České republiky (MZ ČR) je určena ke zveřejnění na oficiálním webovém portálu koordinovaném ve spolupráci Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV ČR), Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) a Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZ ČR) ve formě strukturovaného metodického dokumentu po předchozí široké odborné oponentuře. Dle metodiky bude realizována příprava návrhu sady pilotních KDP, zpracovaných specialisty vybranými odbornými společnostmi schváleným a oponovaným postupem stanoveným metodikou zajišťovanou AZV ČR.

Metodické postupy pro vytvoření a posuzování nově vytvořených KDP

Tato metodika je nedílnou součástí Metodiky k zajištění jednotného postupu pro vypracování klinických doporučených postupů (KDP) (diagnostických a terapeutických postupů založených na důkazech) akceptovaných na národní úrovni (Ministerstvem zdravotnictví České republiky). Zde předložený dílčí metodický postup byl vypracován jako část celkové metodiky s cílem vytvořit pracovní materiál pro tvůrce KDP. Během tvorby pilotních KDP lze předpokládat částečné změny či korekce finální verze metodiky, která projde finálním recenzím řízením.

Přílohy Metodických postupů pro vytvoření a posuzování nově vytvořených KDP

  • Standardizované nástroje pro kritické hodnocení kvality KDP a systematického review
  • Standardizovaný nástroj pro adaptaci KDP

Transformace vizuálního stylu síly důkazů a síly doporučení

Tento metodický dokument vznikl za účelem unifikace vizuálního stylu jednotlivých KDP a jejich Klinických souhrnů, zvýšení srozumitelnosti a snadné interpretaci doporučení. Proto bylo nutné sjednotit formu klasifikace jistoty důkazů a síly doporučení do jednotného vizuálního stylu.

Formulář Adopce Adaptace KDP

  • Pracovní nástroj pro tvůrce návrhů KDP provázející procesem adopce/adaptace
  • Standardizovaný formát pro adoptovaný/adaptovaný KDP

Formulář Klinický souhrn

Klinický souhrn KDP je souhrnnou formou publikace KDP. Má všechny formální náležitosti jako plná publikace KDP, avšak ve velmi stručné variantě.

Formulář DE NOVO tvorba

 

Formulář tvorby expertních důkazů

 

Evidenční karta KDP