O projektu

Název projektu: Klinické doporučené postupy

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221

Hlavní řešitel projektu:
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR)
Předseda: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Partneři:
Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR)
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)


Co jsou klinické doporučené postupy?

„Klinické doporučené postupy jsou systematicky vytvářená stanoviska, pomáhající lékařům a pacientům ve specifických klinických případech rozhodovat o přiměřené zdravotní péči“ (Lohr & Field, 1992).

Jaký problém projekt řeší?

Klinické doporučené postupy (dále KDP) představují velmi důležitý nástroj moderní zdravotní politiky. Správně vytvořené KDP si lze představit jako závazný metodický postup, dle kterého zdravotničtí profesionálové postupují při řešení konkrétního zdravotnického problému v procesu diagnostiky a léčby, a který garantuje použití efektivních diagnosticko-léčebných prostředků na současné úrovni, a to jak z hlediska medicínských a dalších zdravotnických věd, tak i z hlediska efektivního využívání veřejných zdrojů. KDP prokazatelně přispívá ke zkvalitnění poskytovaných služeb a zvyšuje efektivitu a dostupnost poskytovaných zdravotních služeb pacientům. Je nástrojem pro snižování rozdílů v přístupu pacientů z různých skupin (geografických, demografických, konkrétních plátců zdravotní péče, apod.) ke zdravotní péči. Ustanovení a dodržování  KDP lze rovněž vnímat jako garanci jednotné úrovně a kvality poskytovaných zdravotních služeb. KDP zároveň představují standardizovanou algoritmizaci diagnosticko-terapeutických postupů, které budou využívány při pregraduální i postgraduální výuce zdravotnických profesionálů, zejména v rámci specializačního vzdělávání.

Aktuálně v ČR neprobíhají žádné centrálně koordinované aktivity, které by umožnily jednotnou a plošnou koordinaci procesu přípravy KDP ani procesy usměrňující poskytované zdravotní služby dle klinických doporučených postupů založených na důkazech a formulovaných podle jednotné závazné metodiky. Rozhodování o případném zavádění nebo úpravách existujících KDP představuje komplexní problematiku vyžadující transparentní procedurální postupy na vysoké úrovni podle jasných kritérií. Zároveň je potřebná infrastruktura zahrnující erudované odborníky (epidemiologie, biostatistika, veřejné zdravotnictví, výzkum zdravotních služeb v souladu s platnou legislativou) a datové zdroje (zdravotnický informační systém).

Jaké jsou příčiny problému?

V ČR jsou k dispozici diagnosticko-terapeutické postupy, které jsou nesourodé a jsou vydávány zejména odbornými společnostmi ve velmi variabilní podobě. Výsledkem je nestejná/nesrovnatelná dostupnost a kvalita zdravotnické péče v ČR, omezená revizní a kontrolní činnost a absence hodnocení indikátorů kvality a efektivity. V současnosti chybí orgán, který by na základě jasně stanovených závazných kritérií vydával doporučení a koordinoval tvorbu a aktualizaci KDP. Důsledkem jsou rozdíly v jednotlivých uplatňovaných diagnosticko-terapeutických postupech jak v rámci jednoho oboru, tak zejména v rámci multi-oborové zdravotní péče. Absence KDP se týká i dalších zdravotnických profesionálů, což může potenciálně negativně ovlivnit kvalitu a bezpečnost péče o pacienty.

Co je cílem projektu?

Cílem předkládaného projektu je návrh standardizovaného systému/závazné metodiky tvorby a aktualizace návrhů KDP v České republice za účelem zvýšení dostupnosti, kvality a efektivity zdravotních služeb. 

 1. Ustavení řídících orgánů - garanční komise a kontrolní komise. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím klíčové aktivity 1 (KA1), jehož výstupem bude plně funkční řídící orgán pro proces tvorby KDP. Čtvrtý měsíc realizace projektu bude tento orgán plně funkční.
 2. Připravit návrh systému pro tvorbu, schvalování, zveřejňování a aktualizaci KDP. Tohoto cíle bude dosaženo v rámci klíčové aktivity 2 (KA2), v níž bude vytvořen potřebný metodický rámec pro celý proces tvorby a aktualizace KDP a navržen způsob hodnocení dopadu KDP na kvalitu zdravotních služeb a zdraví pacientů. Tedy zpětná vazba pro revize a aktualizaci KDP. Ověření nastavených postupů bude provedeno na pěti pilotních projektech (tvořících konkrétní KDP pro konkrétní onemocnění a chorobné stavy).
 3. Vytvořit minimálně 40 návrhů KDP pro oblasti s největšími definovanými heterogenitami v poskytování zdravotní péče. KDP budou připraveny při plném zapojení všech procesů tvorby v cyklu KDP; od schvalování podnětů až po zveřejnění a návrh hodnocení dopadu v rámci klíčové aktivity 3 (KA3).
 4. Nastavit návrh systému vzdělávání osob podílejících se na tvorbě KDP v jednotlivých bodech jejich celého procesu a cyklu tvorby a zvýšit informovanost o KDP v české odborné zdravotnické veřejnosti.  Informační a edukační aktivity budou realizovány v rámci klíčové aktivity 4 (KA4).

Podmínky tvorby KDP

 • vytvoření jednotného metodického postupu tvorby a posuzování KDP včetně návrhu potřebných legislativních opatření
 • vytvoření metodiky zveřejňování návrhů KDP, včetně portálu KDP
 • vytvoření metodiky vzdělávání, zahrnující e-learning
 • připravit zprávu shrnující požadavky a limity (bariéry) pro vznik Centra KDP MZČR (aktualizace stávajících KDP, tvorba nových)

Komu bude KDP sloužit

 • poskytovatelům zdravotních služeb a zdravotníkům
 • ke stanovení priorit MZ ČR - ke zlepšení účinnosti zdravotních služeb
 • jako podklad pro „nákup“ (ohodnocení a úhradu) zdravotních služeb a revizní činnosti zdravotních pojišťoven, k vytvoření objektivních kritérií pro hodnocení kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb a péče a k jejich analýze
 • k pregraduálnímu i postgraduálnímu vzdělávání zdravotnických pracovníků
 • k usnadnění získání informací pro pacienty,
 • jako podklad pro tvorbu racionálních postupů farmakoterapie
 • jako podklad při vykonávaní dohledu nad správným poskytováním zdravotních služeb

Kritéria výběru KDP - odůvodnění vyžadující rychlou tvorbu návrhu KDP

 • vysoký objem péče a vysoké riziko vzniku onemocnění a jeho komplikací
 • vysoké náklady ve smyslu jednotkových nákladů (např. cílená a inovativní léčba)
 • vysoká morbidita, incidence nebo prevalence eskalující náklady v určitém segmentu péče
 • potřeba multidisciplinárního přístupu v péči o pacienta v diagnosticko-terapeutickém procesu
 • nutnost podpory kontinuity péče, zdravotní stav obyvatelstva ČR hodnocený na základě epidemiologických dat poskytnutých ÚZIS ČR, nákladovost diagnostiky a léčby